Menu

Vedtægter

Vedtægter for Brylle Boldklub

(gældende EFTER 11. september 2008)

§1. Foreningens navn er Brylle Boldklub med hjemsted i Assens Kommune.

§2. Foreningens formål er at virke for boldspillets fremme. Klubben er medlem af FBU under DBU, og er underlagt dette forbunds love og bestemmelser.

§3. Enhver, der tilslutter dig foreningens formål kan optages som medlem.

§4. a) Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og forudsætter at medlemmet har betalt kontingent frem til den dag udmeldelsen har sin virkning.

b) Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Et medlem, der er I kontingentrestance, kan bestyrelse ekskludere med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

c) Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid, og eventuel eksklusion.

d) Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.

§5. Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. Første år dog 01.07.2008 til 31.12.2008

§6. a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes hvert år i februar eller marts måned.

b) Generalforsamlingen skal indvarsles 14 dage forud. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

c) Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassererens beretning

4. Valg af 2/3 eller 3/4 medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af 2 suppleanter

6. Valg af 2 revisorer

7. Valg af 2 revisorsuppleanter

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

 

d) Bestyrelsen afgår skiftevis med henholdsvis 3 og 4 medlemmer hvert år ved 7 bestyrelsesmedlemmer og med 2 og 3 medlemmer hvert åt ved 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg.

§7. a) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom.

b) Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles 14 dage før.

§8. Opløsning af foreningen kan ikke finde sted, medmindre 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor ved en generalforsamling, samt ¾ af de fremmødte medlemmer ved en ekstraordinær generalforsamling stemmer derfor. Generalforsamlingen afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Den sidste generalforsamling vedtager anvendelse af eventuelle aktiver, der skal tilfalde det lokale kultur- og fritidsliv, samt børne- og ungdomsarbejde i området. Eventuelle aktiver kan således aldrig gå til medlemmer.

§9. Alle medlemmer både aktive og passive over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen.

§10. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for både aktive som for passive medlemmer.

§11. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær næstformanden, hver i forbindelse med èt bestyrelsesmedlem.

(Fuldmagt kan udstedes af bestyrelsen)

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 26. oktober 1976

Samt ændring af:

pkt 6a i januar 1979 og februar 1992

pkt 5 i februar 1992

pkt 6d i februar 1989, februar 1992, december 1998

og september 2002

pkt 6c i februar 1992 og september 2002

pkt 8 i september 2003

pkt 9 i februar 1992

pkt 1,2, 4, 5, 6a, 6c og 11 i september 2008

Luk